Algemene voorwaarden

Bedankt voor je vertrouwen in Greenable. Laten we samen werk maken van een Greenable Planet.  

Ondernemingsgegevens:


Oaksberg bv
BE0648 969 986

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website Greenable biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website, genaamd "de Klant". 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Greenable aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle artikelen worden door Greenable verzonden, tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet. Greenable is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Greenable is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Greenable. Greenable kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Net zomin Greenable aansprakelijk kan zijn voor planten of producten die niet aanslaan en dus niet groeien of beschadigd zijn. 

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant klikt op bestellen bij z’n pakket van voorkeur en geeft de hoeveel pakketten aan. Vervolgens dient de Klant in te loggen of te registreren met z’n klantenprofiel. Daarna kan de Klant eventueel de verzendingsoptie en betaaloptie kiezen. Te alle tijden accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.

Greenable is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door een pakjesdienst, waarvan de kost in de prijs niet zit inbegrepen. 

De orders die bij ons de deur uit gaan worden op bestelling gemaakt! Wij streven ernaar om jouw order zo snel mogelijk op de post te doen, maar transporteren slechts één keer per week, én dat om ecologische redenen.

Zodra de bestelling is betaald, gaan wij aan de slag met jouw order. Om deze reden kunnen bestellingen niet worden geannuleerd.

Ook het wijzigen van je order is helaas niet mogelijk. Wel zouden er extra pakketten aan de bestelling kunnen worden toegevoegd. Mocht je dit willen, neem dan contact met ons op.

​Onze producten worden speciaal op bestelling gemaakt en hebben een beperkte houdbaarheid. Daarom kunnen de producten niet geretourneerd worden. Na betaling is jouw order afgerond en beschouwen wij deze als definitief.

Wij steken veel tijd en moeite in het maken en verpakken van de orders, maar wij hebben helaas geen invloed op de behandeling van de zendingen. Tenzij anders overeengekomen of anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd (of indien niet thuis bij de buren of aangegeven contacten). Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Greenable. Deze laatste kan echter niet aansprakelijk worden gesteld. 

​Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of indien niet thuis bij een derde partij zoals bv. de buurman of -vrouw, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant de exclusieve eigendom van Greenable.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Greenable te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op hello@greenable.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Greenable beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

​Onverminderd het voorgaande behoudt Greenable zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Greenable, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Greenable via hello@greenable.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

​In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Greenable. 

 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot uw paswoord.

 Greenable houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 ‘First-Party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 ‘Third-Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing- of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 Het nalaten op gelijk welk moment door Greenable om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Greenable. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Artikel 15: Intellectueel eigendom

Onze website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Greenable en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 16: Veranderingen

Greenable behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden en Privacykennisgeving te allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke Privacykennisgeving regelmatig zelf na te kijken en de laatste versie in acht te nemen. Deze Privacykennisgeving werd voor het laatst bijgewerkt en herzien op 15/07/2022.